Roma, Đền thánh Gioan Lateran, ngày 11.02.2022.
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức.


PHANXICÔ
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: 
vatican.va (11.02.2022)